Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU COMFORT SOTRAGE

Pojęcie niezdefiniowane, pisane z wielkiej litery należy rozumieć w znaczeniu nadanym im przez Regulamin Comfort Storage obowiązujący od dnia 23.11.2022, dostępny na prośbę pod adresem mailowym hello@comfortstorage.eu.

Nasze zobowiązania w zakresie ochrony prywatności

Przykładamy szczególną uwagę do ochrony Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Comfort Storage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000992004, NIP: 1231518424, REGON: 52310817800000. Mogą się Państwo z nami kontaktować przez adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: hello@comfortstorage.eu.

Comfort Storage Spółką z o.o. z siedzibą w Piasecznie może dokonywać aktualizacji Polityki. W takich przypadkach Polityka z naniesionymi poprawkami zostanie opublikowana na tej stronie internetowej, a w stosownych przypadkach zostanie także umieszczone w postaci powiadomienia na stronie głównej Portalu Comfort Storage. Prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu treści tej strony w pod kątem naniesionych przez nas zmian.

Do kogo jest adresowana Polityka?

Polityka obowiązuje wszystkich Użytkowników Portalu _________________ oraz Najemców. Polityka dotyczy wszelkich działań podjętych przez Administratora danych na skutek:

 1. nawiązania przez Użytkownika Portalu lub Najemcę kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail znajdującego się w zakładce „KONTAKT”;
 2. dokonania rezerwacji magazynu;
 3. zawarcia Umowy;
 4. przesłania newsletteru Portalu Comfort Storage w przypadku zgłoszenia prośby o przepisanie na tego rodzaju kontakt z naszej strony.

Jakie dane osobowe zbieramy?

W trakcie zbierania danych osobowych udostępniamy informację na temat sposobu, w jaki będą one wykorzystane.

Zbieramy następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko– w przypadku osób fizycznych,
 2. firma – w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS;
 3. imiona i nazwiska osób reprezentujących – w przypadku przedsiębiorców, jeśli zostały wskazane;
 4. adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych;
 5. adres siedziby – w przypadku przedsiębiorców;
 6. nr telefonu;
 7. adres do doręczeń, jeżeli został podany;
 8. adres e-mail.

Korzystanie z Państwa danych osobowych

Z Państwa danych osobowych korzystamy zgodnie z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie i możemy je wykorzystywać w następujący sposób:

 1. rozpatrywania zapytań składanych za pośrednictwem adresu e-mail znajdującego się w zakładce „KONTAKT” – dane osobowe są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Podstawą jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f. RODO[1]) polegający na obsłudze wszystkich odwiedzających Portal Comfort Storage. Przetwarzamy dane osobowe w tym celu przez czas obsługi zapytania;
 2. prawidłowej realizacji procesu rezerwacji magazynu oraz zawarcia Umowy – dane osobowe wykorzystujemy w celu sfinalizowania procesu rezerwacji magazynu oraz zawarcia Umowy. Czynności te obejmują obsługę procesu rezerwacji magazynu, zawarcie Umowy, fakturowanie, pobieranie opłat oraz obsługę po zawarciu Umowy polegającą np. na zgłaszaniu przez Najemcę wad Przedmiotu Najmu, wzywaniu Najemcy do opróżnienia Przedmiotu Najmu; Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b. RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy w stanie zrealizować rezerwacji magazynu i zawrzeć Umowy;
 3. dokumentowania zawarcia Umowy dla celów podatkowych – wykorzystujemy dane, aby wykonać ustawowe obowiązki ciążące na nas, w szczególności z zakresu ustaw podatkowych. Dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny m.in. do rozliczenia zawartych Umów z właściwymi organami podatkowymi, nie dłużej niż do upływu okresu dla przedawnienia roszczeń wynikających z ustaw podatkowych oraz ustawy o rachunkowości; Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b. RODO);
 4. przesłania Państwu newsletteru Portalu Comfort Storage – dane osobowe możemy przetwarzać w celu przesłania Państwu naszego newsletteru na podany przez Państwa adres e-mail; Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe w tej kategorii przetwarzamy do chwili wycofania zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. uzyskiwania opinii – możemy wykorzystywać dane osobowe w celu zbierania opinii np. o naszych magazynach, pracy naszego działu obsługi klienta oraz realizacji zawartych Umów; W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także monitorować i nagrywać komunikację z Państwem, w tym korespondencję e-mail oraz rozmowy telefoniczne, aby zapewnić odpowiednią jakość usług oraz zachować informacje o realizacji Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na doskonaleniu naszych procedur w procesie zawierania Umów jak i obsłudze po zawarciu Umowy. Przetwarzamy dane przez czas korzystania z Portalu Comfort Storage.

Komu udostępniamy dane?

W celu świadczenia naszych usług i dostarczania produktów możemy w stosownych przypadkach udostępniać dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania lub uzyskaniu zgody klienta, stronom trzecim, w tym stronom trzecim z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dalej jako EOG, gdzie przepisy dotyczące ochrony prywatności różnią się od przepisów obowiązujących na terenie EOG:

 1. Pracownicy Comfort Storage z o.o. z siedzibą w Piasecznie

Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych, do wybranej grupy upoważnionych pracowników. Pracownicy ci mają dostęp do tych danych w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w zakresie wykonywanych obowiązków pracowniczych.

 • Inne strony trzecie

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe zaufanym stronom trzecim, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do wykonywania Umowy w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi. W takich przypadkach wymagamy od takich stron trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają najwyższy standard ochrony danych. Podmiotami trzecimi są: osoby współpracujące z Metka Premium w zakresie promocji i marketingu Portalu Comfort Storage, firmy zajmujące się obsługą księgową oraz obsługą IT.

 • Organy władzy publicznej

Możemy udostępniać państwa dane w celu wykrycia i zapobiegania działalności przestępczej np. praniu brudnych pieniędzy, kradzieży, oszustwom, terroryzmowi, a także cyberprzestępczości.

Ochrona Państwa danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność i podjęliśmy w tym celu stosowne działania, polegające m. in. na wdrożeniu rozwiązań chroniących dane osobowe, które obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie procedury wewnętrzne. Rozwiązania te mogą obejmować między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników.

Rezygnacja z newsletteru Portalu Comfort Storage 

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newsletteru w każdy dowolny sposób, w tym poprzez e-mail hello@comfortstorage.eu lub listownie na nasz adres korespondencyjny. Każda rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych lub informacji handlowych zostanie odpowiednio udokumentowana.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować naszą stronę internetową do Państwa indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszej stronie internetowej, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu.

Korzystamy z usług partnerów handlowych do prezentowania naszych reklam albo innych treści na naszej stronie internetowej albo innych stronach, które wyświetlają reklamy Portalu Comfort Storage. Partnerzy wykorzystują pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz podobne technologie na Państwa komputerze, telefonie albo innym urządzeniu, aby prezentować reklamy lub treści dopasowane do Państwa indywidualnych zainteresowań, zgodnie z profilem zbudowanym w trakcie przeglądania niniejszej strony albo innych odwiedzanych stron. Korzystanie z plików cookie, znaczników nawigacyjnych oraz podobnych technologii przez naszych partnerów podlega ich własnej polityce prywatności, a nie niniejszej Polityce.

Państwa prawa

W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do dysponowanych przez nas Państwa danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo także prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora. Mogą Państwo realizować uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłając żądanie o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres ­­­­­­­­­­hello@comfortstorage.eu.

W przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę na sposób przetwarzania danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem warsaw.office@eu.jll.com. Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu rozpatrzenia Państwa skargi, prosimy o kontakt z Biurem Generalnego Inspektora Danych Osobowych na adres https://www.giodo.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji lub zażądania od nas zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, może się zdarzyć, że nie będziemy mogli kontynuować wykonywania Umowy lub zawrzeć z Państwem Umowy.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)